Regulamin rekrutacji

 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. S. Barańczaka w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023.

 1. Rekrutacja do 4-letniego Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego odbywa się poprzez  miejską platformę rekrutacji Vulcan i/lub szkolną platformę rekrutacyjną.
 1. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną. O przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor Szkoły.
 1. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50.
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej przystępują do postępowania rekrutacyjnego do Liceum. Są przyjmowani na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły.
 1. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieprawdziwych dokumentów i/lub oświadczeń ustnych w trakcie postępowania rekrutacyjnego przez kandydata i/lub jego rodziców Dyrektor Szkoły ma prawo skreślić kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły.
 1. Rekrutacja przebiega dwuetapowo.
  1. W pierwszym  etapie postępowania kwalifikacyjnego punkty przyznaje się za:
   • wyniki egzaminu ósmoklasisty,
   • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej,
   • test kompetencji lingwistycznych (część pisemna i ustna),
   • inne osiągnięcia, w tym m.in. świadectwo z wyróżnieniem, zaangażowanie w wolontariat, tytuł laureata lub finalisty olimpiady i/lub konkursu przedmiotowego.
  2. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów dopuszczonych do tego etapu postępowania i przeprowadza z nimi rozmowę. Brak zgłoszenia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczny z jego rezygnacją o ubieganie się  o przyjęcie do Liceum.
 1. Absolwenci szkół podstawowych ubiegający się o przyjęcie do Liceum w toku postępowania rekrutacyjnego składają do Dyrektora Liceum:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z elektronicznego systemu rekrutacyjnego podpisany przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych (w szczególnych sytuacjach przez jednego rodzica/opiekuna prawnego),
  • kwestionariusz osobowy, podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego, 
  • wykaz ocen za 1 semestr w VIII klasie szkoły podstawowej, potwierdzony przez dyrektora szkoły,
  • 1 fotografię legitymacyjną o wymiarach 3,5×4,5 cm,
  • kopię, a następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • kopię, a następnie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • kopie, a następnie oryginały opinii i/lub orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na poprzednich etapach kształcenia.
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum może w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymać maksymalnie 240 pkt. w pierwszym i 40 pkt. w drugim etapie rekrutacji, w tym:
  • do 100 pkt za wynik egzaminu ósmoklasisty (0,33 x P + 0,33 x M + 0,34 x A, gdzie P, M, A są procentowymi wynikami egzaminu odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego),
  • do 80 pkt. za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (cel – 20 pkt., bdb – 16 pkt., db – 12 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.),
  • do 40 pkt. za wynik testu kompetencji lingwistycznych,
  • do 20 pkt. za inne osiągnięcia (świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt., tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – 8-10 pkt., wolontariat – 2-3 pkt.)
 1. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor Szkoły.
 1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca.
 1. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji.

Lista przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na profilach:

prawno- dziennikarski  medyczny  psychologiczny matematyczno- przyrodniczy artystyczny
język angielski język angielski język angielski język angielski język angielski
matematyka matematyka matematyka matematyka matematyka
język polski biologia biologia fizyka język polski
historia chemia język polski geografia teczka (10 prac)