Płatności


Czesne

 1. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie im. Stanisława Barańczaka w Rzeszowie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzoną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 4/2013.
 2. Wysokość czesnego dla ucznia przyjętego do szkoły 1 września 2023 r. wynosi 750 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt złotych) miesięcznie, tj. 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) rocznie.
 3. Kwota czesnego jest płacona w ratach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca: za każdy miesiąc kalendarzowy od września do sierpnia danego roku.
 4. Wpłaty czesnego są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Liceum: Bank Pekao SA39 1240 6292 1111 0011 0209 5273.  Tytuł –  imię i nazwisko ucznia.

Opłata za wydane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych

 1. Duplikat dokumentu wystawiony zostanie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub pełnoletniego ucznia z dołączonym dowodem wpłaty wg. poniższej informacji:
 2. Duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł
 3. Duplikat świadectwa promocyjnego – 26 zł
 4. Należne kwoty wpłacać na konto szkoły:
  DWUJĘZYCZNE LICEUM UNIWERSYTECKIE W RZESZOWIE, UL. TOWARNICKIEGO 3, 35-010 RZESZÓW
  Bank Pekao SA 39 1240 6292 1111 0011 0209 5273
  z dopiskiem- „opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej + imię i nazwisko ucznia”
  lub „opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego+ imię i nazwisko ucznia”
 5. Podstawa prawna:
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083) ogłoszono dnia 27 stycznia 2017 r. obowiązuje od dnia 5 września 2019 r. par. 29 ust. 3.

Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji lub duplikatu świadectwa szkolnego – Pobierz