RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, DZ.U.UE.L.2016.119.1.), zwanego dalej rozporządzeniem RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski, Aleja Rejtana 16C, 35-959 Rzeszów, reprezentowany przez Rektora;

2. Inspektorem Ochrony Danych w Uniwersytecie Rzeszowskim jest Krystian Antochów, adres email: iod@ur.edu.pl,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

a) realizacji zadań wynikających z nałożonych na naszą placówkę obowiązków określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. c).
b) realizacji  celów pobocznych w związku z którymi przetwarzamy dane osobowe związane z udziałem w konkursach, działalności promocyjnej lub integracyjnej oraz informacyjnej o naszych osiągnięciach. Podstawą przetwarzania danych w tych celach jest zgoda osób których dane dotyczą lub działających w ich imieniu przedstawicieli, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit.
c) zatrudnienia pracowników zgodnie z przepisami kodeksu pracy i karty nauczyciela, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b), a w przypadku rozliczenia należności publicznoprawnych z tego tytułu podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust 1 lit. c).
d) realizacji umów, w ramach których korzystamy z dostarczanych nam usług i towarów, co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust 1 lit. b).
e) kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi w związku z prowadzoną działalnością oświatowo wychowawczą, działając co stanowi w przepisach RODO podstawę określoną w art. 6 ust. 1 lit. a).

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są:

a. podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
b. podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z obowiązujących Administratora przepisów prawa dotyczących archiwizowania dokumentacji (zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt).

7. Osoba (rodzic/opiekun prawny), której dane dotyczą, ma prawo do:

a. dostępu do swoich danych osobowych;
b. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
d. przenoszenia danych;
e. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed cofnięciem zgody;
f. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Są Państwo zobowiązani do podania danych. W przypadku niepodania danych osobowych będzie niemożliwe realizowanie zadań szkoły wobec Państwa dziecka.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.