Grono pedagogiczne

dr Małgorzata Buczek – Kowalik 

geografia

Doktor nauk o Ziemi w zakresie geografii, magister geografii, specjalność geografia fizyczna (Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Uniwersytet Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie) . Absolwentka studiów licencjackich na Wydziale Humanistycznym UMCS (profil bułgarystyczno rusycystyczno ukrainistyczny). Od 2010 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Rzeszowskim. Pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Nauk o Kulturze Fizycznej. Od 2015 r. jest nauczycielem uczącym dwujęzycznie geografii oraz przyrody w Dwujęzycznym Liceum Uniwersyteckim im. S. Barańczaka. Dodatkowo posiada doświadczenie w pracy z uczniami szkół podstawowych oraz uczniami z doświadczeniem migracyjnym. Prowadziła zajęcia dla obcokrajowców w ramach programu Erasmus+. Odbyła staże w Portugalii (Coimbra), Hiszpanii (Huelva), Bułgarii (Dobrich). Posiada uprawnienia przewodnika beskidzkiego, pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, znakarza szlaków turystycznych, kierownika wycieczek oraz wychowawcy placówek wypoczynku dla dzieci i młodzież. Ukończyła kurs potwierdzający kompetencje pracy w ramach programu matury międzynarodowej IB (Certyficate of Completion geografphy cat.1). Dbając o jakość pracy systematycznie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w licznych szkoleniach i kursach dotyczących dydaktyki geografii oraz pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Jest aktywnym uczestnikiem konferencji krajowych i międzynarodowych oraz autorem artykułów naukowych. Nawiązała współpracę z Instytutem Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Nadleśnictwem Baligród, dzięki czemu możliwe stało się organizowanie warsztatów i wyjazdów terenowych dla uczniów DLU. Poza tym jest inicjatorem i współorganizatorem zagranicznych wyjazdów edukacyjnych (Lwów, Wielka Brytania, Irlandia). Dodatkowo prowadzi zajęcia przygotowujące uczniów do Olimpiady Geograficznej oraz egzaminu maturalnego. Poza pracą zawodową bierze aktywny udział w działaniach na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu. Jest ekspertem i koordynatorem projektów współfinansowanych ze środków UE. W wolnych chwilach podróżuje, odkrywa nieznane miejsca i poznaje ciekawych ludzi.