17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego do

DWUJĘZYCZNEGO LICEUM UNIWERSYTECKIEGO IM. S. BARAŃCZAKA,

na rok szkolny 2021/2022

Lp

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

2

3

1.

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej

od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.

do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 25 czerwca 2021 do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3.

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych:

–        część ustna (dopuszczalny egzamin zdalny w zależności od sytuacji epidemicznej)

–        część pisemna (dopuszczalny egzamin zdalny w zależności od sytuacji epidemicznej)

01-14 czerwca 2021 r.

14 czerwca 2021 r.

4.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

17 czerwca  2021 r.

5.

Rozmowa kwalifikacyjna (dopuszczalna rozmowa zdalna w zależności od sytuacji epidemicznej) 1-14 czerwca 2021 r.
 6 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 14 lipca 2021 r.

 7 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

22 lipca  2021 r.

8. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

23 – 30 lipca 2021 r. – do godz. 15.00

9.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 2 sierpnia 2021 r.

10.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

2 sierpnia 2021 r.

11. Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 3 sierpnia 2021 r.

Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.