17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

PŁATNOŚCI

 1. Dwujęzyczne Liceum Uniwersyteckie w Rzeszowie jest szkołą niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej prowadzoną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Działa na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych pod numerem 4/2013.
 2. Wysokość czesnego za okres kształcenia ucznia od 1 września 2021 roku do 31 sierpnia 2022 roku wynosi 600 zł (słownie: sześćset złotych) miesięcznie, tj. 7 200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) rocznie.
 3. Kwota czesnego jest płacona w ratach miesięcznych, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca: za każdy miesiąc kalendarzowy od września 2021 do sierpnia 2022 roku.
 4. Wpłaty czesnego są dokonywane przelewem na rachunek bankowy Liceum: Bank Pekao SA 39 1240 6292 1111 0011 0209 5273
 5. INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH
  – DUPLIKAT ŚWIADECTWA SZKOLNEGO – 26,00 ZŁ
  – DUPLIKAT LEGITYMACJI SZKOLNEJ – 9,00 ZŁ Należne kwoty wpłacać na konto szkoły:
  DWUJĘZYCZNE LICEUM UNIWERSYTECKIE W RZESZOWIE, UL. MONIUSZKI 10, 35-015 RZESZÓW
  Bank Pekao SA 39 1240 6292 1111 0011 0209 5273
  z dopiskiem- „opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej DLUR + imię i nazwisko ucznia”
  lub „opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego DLUR + imię i nazwisko ucznia”
  Duplikat dokumentu wystawiony zostanie na podstawie dowodu wpłaty.Podstawa prawna:
  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 170, 794 i 1083) ogłoszono dnia 27 stycznia 2017 r. obowiązuje od dnia 28 stycznia 2017 r. do dnia 18 maja 2018 r.
  par 27 ust. 3.
  Za wydanie duplikatu świadectwa, odpisu świadectwa dojrzałości, odpisu aneksu do świadectwa dojrzałości, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za uwierzytelnienie dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany odpowiednio przez dyrektora przedszkola, szkoły lub komisji okręgowej, kuratora oświaty albo inny organ dokonujący odpowiedniej czynności.

  Wysokość opłat skarbowych reguluje:
  Ustawa z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej Dz. U. Nr 225:
  poz. nr 5 – opłata skarbowa od legalizacji dokumentu – 26 zł,
  poz nr 7 – opłata skarbowa od poświadczenia własnoręczności podpisu – 9 zł