17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI 

Regulamin rekrutacji kandydatów do klas pierwszych Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego im. S. Barańczaka w Rzeszowie na rok szkolny 2022/2023. 

 1. Rekrutacja do 4-letniego Dwujęzycznego Liceum Uniwersyteckiego odbywa się poprzez  miejską platformę rekrutacji Vulcan i/lub szkolną platformę rekrutacyjną. 
 1. Do wykonania czynności związanych z przyjmowaniem kandydatów do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje Komisję Rekrutacyjną. O przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor Szkoły. 
 1. Limit miejsc w klasach pierwszych Liceum w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50. 
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej przystępują do postępowania rekrutacyjnego do Liceum. Są przyjmowani na podstawie decyzji Dyrektora Szkoły. 
 1. W przypadku złożenia niekompletnych lub nieprawdziwych dokumentów i/lub oświadczeń ustnych w trakcie postępowania rekrutacyjnego przez kandydata i/lub jego rodziców Dyrektor Szkoły ma prawo skreślić kandydata z listy osób ubiegających się o przyjęcie do szkoły. 
 1. Rekrutacja przebiega dwuetapowo.  
  1. W pierwszym  etapie postępowania kwalifikacyjnego punkty przyznaje się za: 
   • wyniki egzaminu ósmoklasisty, 
   • oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, 
   • test kompetencji lingwistycznych (część pisemna i ustna), 
   • inne osiągnięcia, w tym m.in. świadectwo z wyróżnieniem, zaangażowanie w wolontariat, tytuł laureata lub finalisty olimpiady i/lub konkursu przedmiotowego. 
  2. Drugim etapem rekrutacji jest rozmowa kwalifikacyjna. Komisja Rekrutacyjna ustala listę kandydatów dopuszczonych do tego etapu postępowania i przeprowadza z nimi rozmowę. Brak zgłoszenia się kandydata na rozmowę kwalifikacyjną jest równoznaczny z jego rezygnacją o ubieganie się  o przyjęcie do Liceum. 
 1. Absolwenci szkół podstawowych ubiegający się o przyjęcie do Liceum w toku postępowania rekrutacyjnego składają do Dyrektora Liceum: 
  • wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej z elektronicznego systemu rekrutacyjnego podpisany przez kandydata oraz rodziców/opiekunów prawnych (w szczególnych sytuacjach przez jednego rodzica/opiekuna prawnego), 
  • kwestionariusz osobowy, podpisany przez kandydata oraz rodzica/opiekuna prawnego, 
  • wykaz ocen za 1 semestr w VIII klasie szkoły podstawowej, potwierdzony przez dyrektora szkoły, 
  • 1 fotografię legitymacyjną o wymiarach 3,5×4,5 cm, 
  • kopię, a następnie oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, 
  • kopię, a następnie oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, 
  • kopie, a następnie oryginały opinii i/lub orzeczeń wydanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne na poprzednich etapach kształcenia. 
 1. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do Liceum może w postępowaniu rekrutacyjnym otrzymać maksymalnie 240 pkt. w pierwszym i 40 pkt. w drugim etapie rekrutacji, w tym: 
  • do 100 pkt za wynik egzaminu ósmoklasisty (0,33 x P + 0,33 x M + 0,34 x A, gdzie P, M, A są procentowymi wynikami egzaminu odpowiednio z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego), 
  • do 80 pkt. za oceny z wybranych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (cel – 20 pkt., bdb – 16 pkt., db – 12 pkt., dst – 8 pkt., dop – 2 pkt.), 
  • do 40 pkt. za wynik testu kompetencji lingwistycznych, 
  • do 20 pkt. za inne osiągnięcia (świadectwo z wyróżnieniem – 5 pkt., tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej, konkursu przedmiotowego na poziomie wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – 8-10 pkt., wolontariat – 2-3 pkt.) 
 1. W przypadku równej ilości punktów o przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor Szkoły. 
 1. W przypadku niewypełnienia limitu miejsc zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. 
 1. Ostateczna lista kandydatów przyjętych do Liceum zostanie ogłoszona w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. 

Lista przedmiotów uwzględnianych w postępowaniu kwalifikacyjnym na profilach: 

prawno- dziennikarski medyczny psychologiczny matematyczno- przyrodniczy artystyczny  
język angielski język angielski język angielski  język angielski  język angielski 
matematyka matematyka matematyka matematyka matematyka 
język polski biologia biologia fizyka język polski 
historia chemia język polski geografia historia