17 872 12 81 | pomoc.liceum@ur.edu.pl. liceum@ur.edu.pl

Kandydaci do klas pierwszych w systemie czteroletnim (rok urodzenia 2005)

Uczniowie obcokrajowcy oraz powracający z zagranicy są przyjmowani do szkoły zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 2 stycznia 2015 w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw.

Szkoła przyjmuje kandydatów powracających z zagranicy w miarę posiadanych miejsc. Kandydatów do liceum obowiązują sprawdziany pisemne: z języka angielskiego, polskiego oraz przedmiotów zależnie od wyboru profilu kształcenia, zgodnie z informacją poniżej.

 

Terminarz:

W terminie do 22 czerwca 2020 r. prosimy o złożenie w sekretariacie Szkoły następujących dokumentów:

– kopia ostatniego świadectwa szkolnego uzyskanego za granicą,

– kopia ostatniego świadectwa szkoły w Polsce (nawet jeśli pochodzi sprzed wielu lat),

– wypełniony formularz: KWESTIONARIUSZ KANDYDATA.

 

Wyżej wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: liceum@ur.edu.pl (po przyjęciu kandydata do szkoły należy bezzwłocznie złożyć oryginały ww. dokumentów)

 

Sprawdziany pisemne:

Test z języka angielskiego: 7 lipca 2020 r. godz. 13:00

Kandydaci do liceum, którzy pozytywnie zaliczą test z języka angielskiego, w zależności od wyboru klasy przystępują do kolejnych sprawdzianów pisemnych w ustalonym indywidualnie terminie:

z języka polskiego i matematyki (dla wszystkich);

kandydaci do klasy matematyczno-fizycznej: z fizyki;

kandydaci do klasy biologiczno-chemicznej: z chemii i biologii;

kandydaci do klasy matematyczno-przyrodniczej: z geografii;

kandydaci do klasy humanistycznej: z historii.

 

Dnia 19 sierpnia 2020 r. po godz. 14:00 podamy na stronie internetowej informację o wolnych miejscach w poszczególnych klasach. Na podstawie powyższych sprawdzianów komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o przyjęciu kandydata lub umieszczeniu go na liście oczekujących.

 

Kandydaci powracający z zagranicy w trakcie roku szkolnego.

Kandydaci do liceum powracający z zagranicy przyjmowani są w miarę posiadanych miejsc.

W celu rozpoczęcia procedury aplikacyjnej należy telefonicznie upewnić się w sekretariacie szkoły (tel.: +48 17 872 12 81) czy w wybranej klasie szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

W przypadku uzyskania odpowiedzi twierdzącej należy umówić w sekretariacie szkoły termin przystąpienia kandydata do egzaminu z języka angielskiego oraz sprawdzianów zależnie od profilu klasy, jak wskazano powyżej.

Po pozytywnym zaliczeniu sprawdzianów należy dostarczyć lub przesłać pocztą elektroniczną dokumenty przedstawiające wyniki dotychczasowej edukacji ucznia (ostatnie świadectwo oraz bieżący wykaz ocen). Wymienione dokumenty można przesłać w wersji elektronicznej (skan) na adres: liceum@ur.edu.pl.